de boogerd

volkstuin vereniging De Boogerd

logo de boogerd
Dit is de privacyverklaring van Volkstuinverereniging De Boogerd, gevestigd te Hoorn en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40625432. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1 Wij vragen persoonsgegevens van u wanneer u lid wordt van onze vereniging.

1.2 Wij verzamelen daartoe de volgende gegevens: naam; adres; e-mailadres; telefoonnummer; geslacht.

1.3 Wij gebruiken deze gegevens om: het lidmaatschap mogelijk te maken en te administreren; nieuwsbrieven te verzenden; contact met u op te nemen of te onderhouden.

2. Informatie, wijziging en bezwaar

U kunt contact opnemen met ons via info@deboogerd.org voor: meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken; vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken; bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door ons.

3. Beveiliging van uw gegevens

Wij zullen adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uiterlijk twee jaar na beëindiging van uw lidmaatschap zijn uw persoonsgegevens uit onze administratie verwijderd.

5. Derden

Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

6. Melding Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

7. Melding aan betrokkene

U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

8. Wijzigingen privacyverklaring

Het kan voorkomen dat het in deze privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken.

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, dan kunt u contact opnemen via het contact formulier of een e-mail sturen.

volkstuinvereniging De Boogerd Hoorn Kersenboogerd

© VRT media e-mail privacy site map facebook top