de boogerd

volkstuin vereniging De Boogerd

pompoen

Tuinreglement Volkstuinvereniging De Boogerd

Artikel 9.

Het plaatsen van een kweekkas of schuur.

1) Voor het plaatsen van een kweekkas of schuur is toestemming van het bestuur nodig.

2) De oppervlakte van de tuin waarop een lid een kas of schuur wil plaatsen dient minimaal 75 vierkante meter te bedragen.

3) Elk lid mag maximaal 1 kas en 1 schuur plaatsen met een maximale gezamenlijke vloeroppervlakte van 15 vierkante meter.

4) Per tuin mogen maximaal 1 kas en 1 schuur geplaatst worden met een maximale gezamenlijke vloeroppervlakte van 15 vierkante meter.

5) Toestemming wordt verleend als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a) Er is een bouwvergunning afgegeven door de gemeente.
b) De vloeroppervlakte bedraagt maximaal 10 vierkante meter.
c) De hoogte bedraagt maximaal 235 cm.
d) De afstand tussen de buitenzijde van kas of schuur en de buurtuinen moet minimaal de hoogte van kas of schuur bedragen; de afstand tussen de buitenzijde van kas of schuur en de gemeenschappelijke paden mag kleiner zijn,namelijk minimaal 50 cm, mits daarbij de afstand tot de buurtuinen (ook aan de overkant van het pad) in acht genomen wordt.

6) Voordat met de bouw begonnen kan worden moet een aanvraag worden ingediend bij de secretaris. Deze aanvraag dient vergezeld te gaan van:
a) Een situatieschets waarop de positie van kas of schuur ten opzichte van de buurtuinen en gemeenschappelijke paden staat aangegeven.
b) Een afbeelding van de kas of schuur met daarbij de afmetingen.
c) Een kopie van de door de gemeente afgegeven bouwvergunning inclusief bijlagen.

7) Het bestuur laat binnen 30 dagen na de aanvraag weten of toestemming wordt verleend.

8) Het is niet toegestaan met de bouw te beginnen voordat het bestuur schriftelijk toestemming heeft verleend.

9) Intrekking van de toestemming kan geschieden indien naar het oordeel van het bestuur op essentiƫle punten van het bouwplan wordt afgeweken. De aanvrager heeft in dat geval een maand de tijd om de uitvoering van de kas of schuur in overeenstemming met het bouwplan te brengen.

10) De kosten voor de bouwvergunning van de gemeente zijn voor rekening van de aanvrager.

11) Voor het plaatsen van een kas of schuur is een borg van 45 euro verschuldigd aan de vereniging.

12) Plaatsing van een kas of schuur is geheel voor risico van de aanvrager.

13) De aanvrager is aansprakelijk voor schade die door kas of schuur aan derden wordt veroorzaakt.

14) De vereniging is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten indien de gemeente om wat voor reden dan ook een eenmaal verleende bouwvergunning weer intrekt.

15) Bij beƫindiging van het lidmaatschap kunnen kas en/of schuur overgenomen worden door een nieuw lid, zonder dat opnieuw aanvragen voor toestemming en bouwvergunning aangevraagd hoeven te worden, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a) Het nieuwe lid gaat akkoord met de overname.
b) De kas of schuur voldoet nog geheel aan de eisen.
c) Het bestuur ontvangt een schriftelijke verklaring van de overname overeenkomst.

Toelichting bij:
Lid 5:
De gemeente stelt eisen voor het plaatsen van bouwwerken op de volkstuin. De belangrijkste eisen betreffen de exacte locatie en de kwaliteit van het bouwwerk. Alvorens een vergunning bij de gemeente aan te vragen is het raadzaam om bij het bestuur te informeren waar het bouwwerk precies mag staan. De kwaliteitseisen betreffen voornamelijk de constructie en stormvastheid. Een goede prefab kas of schuur voldoet in de meeste gevallen aan die eisen. Indien bij de aanvraag bij de gemeente een brochure van de fabriek getoond kan worden zijn er over het algemeen geen verdere bouwtekeningen nodig.

Lid 9 en 14:
Deze bepalingen zijn niet alleen van toepassing tijdens de bouw. Het bouwwerk moet steeds blijven voldoen aan de eisen van de gemeente en de vereniging. Bij verkrotting bijvoorbeeld voldoet een bouwwerk niet meer aan de bouwvergunning en kan de gemeente die weer intrekken.

Lid 13:
Het is verstandig een goede WA verzekering af te sluiten.

Lid 15:
Een eenvoudige door beide partijen getekende overeenkomst van de overname volstaat; er is zeker geen uitgebreid koopcontract nodig.

volkstuinvereniging De Boogerd Hoorn Kersenboogerd

© VRT media e-mail privacy site map facebook top