de boogerd

volkstuin vereniging De Boogerd

logo de boogerd

De volkstuinvereniging wordt door woningbouwplannen bedreigd.

Volkstuinvereniging 'De Boogerd'
Secretariaat: Brik 14 1625 GE Hoorn

Aan alle politieke partijen van de gemeente Hoorn
Hoorn, 14 februari 2006,

Enige tijd geleden bereikte ons het bericht dat de complexen van volkstuinvereniging 'De Boogerd' op termijn mogelijk bestemd zullen worden voor woningbouw. Onze terreinen behoren dus tot de door B en W zogenoemde 'inbreidingslocaties'. U zult begrijpen dat we als volkstuinvereniging hiermee allerminst gelukkig zijn.

Wij staan op de lijst in categorie C. We worden dus niet direct bedreigd, maar moeten er wel rekening mee houden dat we op termijn weggesaneerd worden. We zijn van mening dat de volkstuincomplexen niet thuishoren op deze lijst. We geven u daarvoor de volgende argumenten:

Woningbouw op onze terreinen betekent het einde van onze vereniging! Wij gaan er weliswaar vanuit dat gemeente Hoorn een alternatieve locatie zal aanbieden, maar die zal waarschijnlijk op grote afstand van de huidige liggen. Aangezien onze tuinvereniging sterk wijkgebonden is zou dat voor ons geen optie zijn: van de complexen wordt gebruik gemaakt door bewoners van De Hoge Hop, van de Beschermde Woonvorm (RIBW) Nachtegaal 147/151 en door De Wissel, school voor speciaal basisonderwijs.

In een wijk met weinig en kleine tuinen is een volkstuinencomplex een sociale voorziening. Woningbouw op onze terreinen zou een verarming betekenen. De Kersenboogerd zou toch een wijk zijn met veel openbaar groen en veel voorzieningen?

Onze vereniging is niet alleen sterk wijkgebonden, maar heeft naast een recreatieve en een zelfvoorzienende functie ( men kweekt er zijn eigen groenten, fruit en bloemen) ook een functie in de natte ecologische structuur van Hoorn. Reeds enige jaren voordat het Hoornse waterplan 'Aqualiteit in blauwe structuren' tot stand kwam was de vereniging met waterbeheer bezig. In nauwe samenwerking met de rayonpost IJsselweg is er een ecologisch oeverplan opgesteld, dat vooruitloopt op de in het waterplan genoemde maatregelen ter versterking van de natte ecologische structuur.

Wij wijzen u erop, dat bij bebouwing van onze terreinen niet alleen de volkstuinvereniging zal verdwijnen maar dat ook dit unieke door burgerinitiatief ontstane ecologische project verloren zal gaan! Dit zou haaks staan op de voornemens die in het waterplan genoemd worden. Overigens maakt het ecologisch project 'Het Lantaarntje' deel uit van de daarin genoemde wijk-waterplannen (zie blz. 112 van het waterplan).

Wij rekenen erop dat u bij uw politieke afwegingen ten aanzien van de 'inbreidingslocaties’ bovenstaande argumenten serieus zult nemen en alles in het werk zult stellen om de terreinen van volkstuinvereniging “De Boogerd” te vrijwaren van woningbouw.Hoogachtend,

volkstuinvereniging De Boogerd Hoorn Kersenboogerd

© VRT media e-mail privacy site map facebook top