de boogerd

volkstuin vereniging De Boogerd

logo de boogerd

Hoorn zoekt nieuwe bouwlocaties binnen de stad

De raadscommissie Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting bespreekt op woensdag 20 juli 2005 de notitie 'Inbreilocaties in de gemeente Hoorn', een verkenning van de mogelijkheden die B en W zien om op de korte en middellange termijn in bestaande wijken te bouwen. Bebouwing die bestemd kan worden voor woningen, maar ook voor voorzieningen waar in een buurt of wijk behoefte aan is. De verkenning houdt rekening met nieuw beleid, zoals vastgesteld in het kader van de stadsvisie en de woonvisie.

Inbreilocaties vormen een belangrijk onderdeel van de woningbouw productie. In de afgelopen tien jaar zijn 1.400 woningen op deze wijze gebouwd, bijna 30% van de totale productie. Ook de komende jaren kunnen inbreilocaties voorzien in een deel van de behoefte aan woningen, met name bij starters en ouderen.

In de notitie staat dan ook het voorstel om een aantal locaties voor deze doelgroepen versneld tot ontwikkeling te brengen. Er zijn twee plekken waar binnen een jaar 28 starterswonignen gebouwd kunnen worden (Paardenweide en Astronautenweg) en twee plekken waar binnen een jaar seniorenwoningen gebouwd kunnen worden (Prismalocatie en Ossenweide). Een en ander is afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming en de afloop van planologische procedures.

De verkenning omvat een momentopname van in totaal 55 locaties. De locaties verschillen onderling in de mate waarin al dan niet wordt gewerkt aan een stedenbouwkundig plan en ze in aanmerking komen voor snelle uitvoering. De invulling met aantallen en soorten woningen is op dit moment niet meer dan indicatief, het best passend bij de karakteristiek van de betreffende locatie. De genoemde locaties hebben een gezamenlijke capaciteit van ca. 2.800 woningen.

A locaties, in voorbereiding of uitvoering: ca. 668 woningen.

B locaties waarvoor een stedenbouwkundig plan in voorbereiding is: ca. 1.136 woningen.

C locaties waar in de toekomst eventueel woningbouw mogelijk is, maar waarvoor nog geen activiteiten worden ontwikkeld: ca. 1.008 woningen

Er zijn zeven locaties die op grond van dit verkennend onderzoek mogelijk in aanmerking komen voor snelle realisering, vijf voor starterswoningen, twee voor ouderenhuisvesting.

In de discussie rond de stadsvisie is het in stand houden van het groen in de wijken als een belangrijk uitgangspunt geformuleerd. Dat betekent dat met plannen voor bebouwing van dit soort locaties zorgvuldig zal worden omgegaan. In alle gevallen moet een check met bijvoorbeeld het Groenbeleidsplan of het parkeerbeleid moeten plaatsvinden en moet worden beoordeeld in hoeverre het invullen van zo'n locatie bijdraagt aan het functioneren van een wijk.

volkstuinvereniging De Boogerd Hoorn Kersenboogerd

© VRT media e-mail privacy site map facebook top